Hartelijk welkom op onze website; we vinden het fijn dat u onze gemeentesite bezoekt. Door middel van deze website willen we u wat achtergrond informatie geven over onze gemeente.

Als christelijke gemeente willen we leven vanuit de Bijbel, het Woord van God. We geloven in God, Die met komst van Jezus verlossing in de wereld heeft gebracht. Het geloof wordt onder andere verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis, een van de centrale geloofsbelijdenissen van het Christendom:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in de hel;

op de derde dag opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;

vergeving van de zonden;

opstanding van het lichaam;

en een eeuwig leven.

Amen

God en de Bijbel

God heeft de aarde goed geschapen. De mens was volmaakt gelukkig en leefde in goede harmonie met Hem. Kort na de schepping heeft de mens zich echter in het ongeluk gestort door niet naar God te luisteren. Hierdoor is de goede harmonie met God verbroken en kwam het kwaad in de wereld. Er is een kloof tussen God en ons gekomen die wij niet kunnen overbruggen.

God heeft de schepping en ons, mensen, zo lief, dat Hij niet wilde dat we voor eeuwig verloren zouden zijn. In de Persoon van Jezus is Hij daarom persoonlijk naar de aarde gekomen en ons te redden door voor ons te sterven aan een kruis en de schuld op Zich te nemen. Hij heeft het kwaad overwonnen en is opgestaan uit de dood.

In de Bijbel is te lezen dat iedereen die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Voor wie dit gelooft, begint het leven! Dat uit zich in liefde tot God en onze naaste en in de bereidheid om Jezus te volgen. Het geeft ook troost in soms moeilijke omstandigheden. Jezus zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” En in plaats van verlorenheid wacht na de dood een leven met God.

Wat gebeurt er in een kerkdienst?

Iedere zondag zijn er twee diensten: om 09.30 uur en om 17.00 uur. De diensten duren ongeveer 90 minuten. Tijdens de diensten wordt er uit de Bijbel gelezen en wordt het gelezen Bijbelgedeelte uitgelegd. Ook wordt duidelijk gemaakt wat de betekenis is voor ons dagelijkse leven. U bent van harte welkom om een kerkdienst te bezoeken. Voor het geval u geen Bijbel bij u heeft ligt er in de hal een Bijbel voor u klaar. Achterin die Bijbel vindt u de psalmen die we tijdens de dienst zingen. Heeft u vragen over geloven of de Bijbel? Neem gerust contact op met ons op. Leest u liever verder, dan is vragenovergeloven.nl een goed startpunt.