Oorsprong van de gemeente

De gemeente is op zondag 2 februari 1997 geïnstitueerd met de bevestiging van ambtsdragers. De gemeente komt voort uit de voormalige evangelisatie-vereniging. Gedurende 30 jaar werden er soms enkele diensten per jaar door predikanten uit het midden van de Gereformeerde Bond vervuld. Tot een permanente oplossing in de vorm van een (buitengewone) wijkgemeente of kerkenraadscommissie kon men niet komen. Uiteindelijk heeft de synode in 1996 een verzoek tot het stichten van een deelgemeente gehonoreerd. De aard van de gemeente Wij zijn een PKN, Hervormde gemeente van bijzondere aard, een zogenaamde Gereformeerde Bondsgemeente. Wij hebben ons in het bijzonder verbonden met de leer van de reformatie, zoals deze verwoord is in de drie gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat zijn de, Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse leerregels en de Heidelbergse catechismus. De verkondiging is Bijbels en gereformeerd en gericht op het staan midden in de hedendaagse maatschappij. De identiteit van de gemeente is gewaarborgd in ons beleidsplan. Het beleidsplan vindt u op de ANBI pagina.

Kerkgebouw

Wat we belijden

In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm voor ons belijden is, belijden wij dat de gemeente: het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens de werking van de Geest; vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken en zegel is, dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun zaad; is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, aangezien er tweeërlei kinderen des verbonds zijn: zij, die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden, en zij die in ongehoorzaamheid dit heil blijven verwerpen; geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden te verkondigen van Hem, Die geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Opbouw van de gemeente

Wij zijn relatief klein, actief en bestaan in hoofdzaak uit jonge gezinnen waardoor kinderen en jeugdwerk volop aandacht krijgen. Onze gemeente telt ongeveer 360 leden. Daarvan komt ongeveer de helft uit de omliggende dorpen.

Yerseke is een dorp op Zuid-Beveland in Zeeland, gelegen aan de Oosterschelde. Het dorp, dat vooral bekend is om zijn mossel- en oestercultuur, telt bijna 7000 inwoners.

Activiteiten

Zondagschool

Op de zondagsschool “Het mosterdzaadje” ontvangen de kinderen eenvoudig Bijbels onderwijs. Men komt wekelijks, behalve in de schoolvakanties, na de morgendienst bij elkaar.

+8 jeugdcub Zefanja

De jeugdclub tot 12 jaar komt 1x per 3 weken op dinsdagavond bij elkaar gedurende de winterperiode. Naast een bezinnend gedeelte worden er creatieve en/of spel activiteiten georganiseerd.

+12 jeugdclub Kefas

De club komt om de drie weken op vrijdagavond bij elkaar. De jeugd van 12 tot en met 16 jaar bezoekt deze club. De avonden worden gevuld met diverse activiteiten: Bijbelstudie, aangevuld met andere(avondvullende) binnen activiteiten zoals een film- of spelavond. Ook worden er buitenactiviteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een dropping.

Lidmatenkring

De lidmatenkring is vervolg en verdiepingscatechese voor iedereen die kortere of langere tijd geleden belijdenis hebben afgelegd. Op deze kring behandelen we onder leiding van de predikant een boek met daarbij gespreksvragen die met name ingaat op het leven vanuit het christelijk geloof. Hierbij komen dan ook vele praktische en verdiepende onderwerpen aan de orde. Op de lidmatenkring is iedereen welkom, echter worden jongeren na hun belijdenis extra welkom geheten.

Bijbelkring

Op de Bijbelkringen wordt een Bijbelgedeelte (meestal een Bijbelboek) behandeld. De Bijbelkring wordt tijdens het winterseizoen eens in de maand bij de deelnemers thuis gehouden en staan open voor alle gemeenteleden.

Vrouwenbijbelkring Tabitha

De vrouwenbijbelkring komt om de drie weken bij elkaar. Op de kring zitten dames van verschillende leeftijden. Het doel van de bijeenkomsten is het onderzoeken van Gods Woord en de ontmoeting met elkaar. Tijdens de bijeenkomsten staat het bespreken van de vragen uit “de Hervormde Vrouw “ centraal. Vanuit de kring worden verschillende activiteiten voor de ouderen van de gemeente georganiseerd. Daarnaast wordt er regelmatig een verkoping georganiseerd ten bate van de zending en/of andere goede doelen. Gebedskring Eenmaal in de maand komt de gebedskring bij elkaar in het gebouw van 'Rehoboth'. Ieder die lid is van de gemeente zal ongetwijfeld regelmatig de gemeente in het gebed opdragen.

Het is een belangrijke oproep uit Gods Woord om dat ook als gemeente samen te doen. Denk hierbij wat er staat in Handelingen 1:14:

"Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen…"
Iedere maand komen we daarom één keer met een aantal leden van de gemeente, bij elkaar om samen, met dankzegging, te bidden voor zaken uit de gemeente of daarbuiten.

Ieder is welkom om één of meerdere keren mee te doen!

Zending- en evangelisatiecommissie

In onze gemeente is een commissie voor zending en evangelisatie actief. Deze commissie houdt zich bezig met de verschillende activiteiten op het gebied van zending en evangelisatie zoals:

  • het werven van leden voor de G.Z.B.;
  • het verwerven van financiële middelen om de zending en evangelisatie, door anderen uitgevoerd, te kunnen bekostigen;
  • verkoop van de G.Z.B. kalender;
  • rand- en buitenkerkelijken (weer) in aanraking brengen met het Woord en de kerk.
  • evangelisatieactiviteiten tijdens de jaarlijkse mosseldag.

Inloopochtend voor belangstellenden uit de buurt

De inloopochtend is altijd de tweede dinsdag van de maand, van 10u. tot 11.30u. Mensen uit de buurt, of onze gemeente, of wie dan ook, kunnen dan gezellig een kopje koffie of thee bij ons komen drinken. En dan komen vanzelf de gesprekken.

Moederochtend

Wij zijn een groep moeders van oudere kinderen die het fijn vinden om vragen, twijfels en (on)zekerheden over het geloof en de opvoeding met elkaar te delen. We proberen elkaar hierin te bemoedigen en te ondersteunen, en geloven dat God ons leidt in alles! We behandelen studiemateriaal van M.U.G. Natuurlijk met een knipoog naar een lekkere grote koffiemok, die we als moeders zo goed kunnen gebruiken. Iedere 2 e dinsdagmorgen van de maand meestal om de beurt bij iemand thuis. WELKOM de koffie/thee staat klaar!

Moederavond

Jonge moedergroep: Wij zijn een moedergroep met jonge kinderen die 1 keer per maand op een avond bij elkaar komt. We spreken altijd bij 1 van de moeders thuis af. Alle mogelijke onderwerpen van 'geloofs' opvoeding komen aan het bod. Op dit moment gebruiken we een methode van Power to the Mama's. We vinden het belangrijk om met elkaar te spreken over hoe we onze kinderen tot Gods eer kunnen opvoeden.

Mannenontbijt

Vijf tot zes keer in het winterseizoen is er op zaterdagmorgen een mannenontbijt voor mannen van de gemeente. Naast sociaal contact staat bezinning over het man zijn in deze tijd centraal.